[. Чойжамц


Basic information
Interviewee ID: 990901
Name: Чойжамц
Parent's name: [байхгүй]
Ovog: [байхгүй]
Sex: эр
Year of Birth: 1928
Ethnicity: [байхгүй]

Additional Information
Education: [байхгүй]
Notes on education: [байхгүй]
Work: [байхгүй]
Belief: [байхгүй]
Born in: Түдэвтэй sum, Завхан aimag
Lives in: sum (or part of UB), Улаанбаатар aimag
Mother's profession: [байхгүй]
Father's profession: [байхгүй]

To read a full interview with Чойжамц please click on the Interview ID below.
Interview ID Interviewee Location Interviewed by
060101A Чойжамц Улаанбаатар Бямбажав
060101B Чойжамц Улаанбаатар Бямбажав
060101C Чойжамц Улаанбаатар Бямбажав
060101D Чойжамц Улаанбаатар Бямбажав
060101E Чойжамц Улаанбаатар Бямбажав